Estratègia d'Acció Social

L'estratègia d'acció social impulsada per l'Ajuntament busca un model d'atenció integral i transversal, posant el focus en les necessitats reals de la ciutadania per resoldre-les des de diferents punts de vista, amb l'atenció a la diversitat de problemàtiques amb què es troben les persones al llarg de tota la vida.

Els diferents plans, guies i projectes locals que executen les diferents regidores són l'eina mitjançant la qual s'articula l'estratègia. Cadascun té la seva particularitat i en alguns casos, un sector concret de la població a tractar, però presenten objectius comuns:

 • La prevenció de problemàtiques
 • La inclusió social
 • La promoció i foment de l'autonomia de les persones
 • La millora de la qualitat de vida

Un altre tret en comú fa referència a les fases d'elaboració dels projectes, que reben el suport econòmic d'administracions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. En tots els casos, s'articulen amb:

 • Una diagnosi
 • La definició de les línies estratègiques
 • Els objectius concrets a assolir
 • Les actuacions per acomplir els objectius

La implicació de tots els agents socials que intervenen en un àmbit i els processos participatius són altres característiques comunes a tots els projectes, amb l'objectiu que la ciutadania sigui corresponsable de la presa de decisions. S'ha constituït una taula intersectorial formada per personal municipal i empreses que estan treballant sobre els diferents plans i es crearà un observatori de dades per estudiar com impacte entre la ciutadania les diferents accions socials. L'estratègia d'acció social busca:

 • Eficàcia i eficiència
 • Racionalització i aprofitament dels recursos
 • No duplicar esforços
 • Compartir els coneixements
 • Evitar la sobrecàrrega dels agents socials que participen en l'elaboració dels plans
 • A banda de proposar noves accions, ordenar les que l'Ajuntament ja està fent. Alguns projectes són actualitzacions d'anteriors i no es parteix de zero, però cal una reorganització i adaptació a la realitat d'avui dia.

Per tal de garantir l'efectivitat dels plans, cal:

 • Dotar-les econòmicament. La proposta de pressupostos per al 2018 inclou partides a aquest efecte
 • La implicació de la ciutadania, una participació real per donar una vessant comunitària als projectes
 • Orientar les actuacions segons els resultats i l'impacte
 • Fer una fotografia realista de la situació en què vivim i que les accions a fer siguin viables
 • Actualitzar els plans i ajustar-ne les actuacions a la realitat
 • Logo - Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació 2 de març de 2018 Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació

  Un document orientat a identificar les línies d'actuació i els projectes més rellevants que permetin un desenvolupament econòmic i social del municipi que permeti pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social.

 • Logo - Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 2 de març de 2018 Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans

  Una iniciativa del moviment de bon tracte cap a les persones grans, que treballa el risc d'exclusió d'aquest col·lectiu.

 • Logo - Montcada Ciutat Amiga de les persones grans 2 de març de 2018 Montcada Ciutat Amiga de les persones grans

  Un projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar polítiques d'envelliment actiu i adaptar l'entorn i serveis de les ciutats perquè les persones grans visquin amb seguretat, de forma saludable i perquè participin de forma activa en el dia a dia dels municipis.

 • Logo - Pla local de prevenció de drogues i pantalles 2 de març de 2018 Pla local de prevenció de drogues i pantalles

  Programa de referència per a tots els agents implicats en la prevenció del consum de drogues i de conductes de risc, com el consum abusiu de pantalles (telèfons mòbils, televisió, vídeoconsoles...), tot promovent els hàbits saludables.

 • Logo - Pla local de Joventut 2 de març de 2018 Pla local de Joventut

  La planificació estratègica de les polítiques de joventut per copsar i determinar les necessitats, opinions, demandes, queixes i idees d'aquest col·lectiu en diferents àmbits, com ara l'educació, el treball, l'oci, la salut i l'emprenedoria, entre d'altres.

 • Logo - Pla de diversitat sexual, afectiva i de gènere 2 de març de 2018 Pla de diversitat sexual, afectiva i de gènere

  Un pla que pretén reflexionar sobre el gènere i l'orientació sexual, normalitzar i visualitzar el col·lectiu LGTBI i eradicar la discriminació que avui dia encara pateix en diferents àmbits de al societat.

 • Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) 6 de març de 2017 Pla Local d'Inclusió Social (PLIS)

  El Pla local d’inclusió social és una eina de gestió per ordenar, articular i donar una direcció estratègica a les accions d’inclusió social que es fan a la ciutat, a totes aquelles accions municipals que impulsen l’acompliment dels drets i projectes de vida de tota la ciutadania.