Ajuntament de Montcada i Reixac

Alta Padró d'habitants

PRESENCIAL OAC

Descripció: Tràmit mitjançant el qual qualsevol ciutadà es pot inscriure al Padró municipal d'habitants de Montcada i Reixac.

Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant i/o afectats pel tràmit:

Majors de 14 anys: original del DNI.

Menors de 14 anys que no tinguin DNI: original del llibre de família o del certificat de naixement.

Estrangers d'estats membres de la Unió Europea: certificat conforme estan donats d'alta en el Registre Central d'estrangers, acompanyat del seu DNI o passaport, vigent.

Estrangers no comunitaris: targeta de residència (Ministeri de l'Interior) o passaport.

Documentació que cal aportar:

El document acreditatiu de la legitimitat de l'ocupació del domicili, per ordre de preferència : escriptura de la propietat, escriptura de divisió horitzontal o contracte de lloguer amb l'últim rebut pagat.

En aquells casos en que el peticionari no sigui família directa del titular del contracte d'arrendament, caldrà aportar l'autorització expressa del propietari/a de l'habitatge.

Tots els documents han de ser sempre originals.

Totes les persones de més de 18 anys han de signar el full d'empadronament.

En cas de canvi de domicili a Montcada i Reixac, si el sol·licitant és una de les persones afectades pel tràmit pot fer-ho en nom de tots els membres de la unitat familiar.

Darrera modificació: 18/09/2014
imprimir

42978 visites

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org