Ajuntament de Montcada i Reixac

Fraccionaments i ajornaments

PRESENCIAL OAC

Descripció: Fraccionar els pagaments dels diferents tributs municipals, sempre que el deute superi la quantia de 120,00 €.

Requisits:

Ser titular del deute tributari.
El deute ha d'estar en període de voluntària.
El deute ha de ser superior a la quantia de 120,00 €.
El fraccionament/ajornament serà de la manera següent:
Entre 121,00 € i 1.000 €, en un màxim de 6 mesos.
Entre1.001, 00 € i 2.000 €, en un màxim de 12 mesos.
Entre 2.001,00 € i 6.000 €, en un màxim de 18 mesos.
Més de 6.001,00 €, en un màxim de 24 mesos.

En el cas de tributs i preus públics i periòdics el pagament dels quals no està domicialiat, quan es demani el seu ajornament i/o fraccionament, aquests es faran com a màxim en quatre terminis trimestrals, i els pagaments seran també domiciliats.
En tots els casos, l'ajornament i/o fraccionament dels ingressos municipals implicaran l'aplicació dels corresponents interessos de demora, i si es demanen en període voluntari el primer termini vencerà forçosament en la data en la que aquell acaba (en aquest cas sense interessos de demora).
No s'exigirà cap garantia pels ajornaments i/o fraccionaments que no superin els 12.000,00 €, ni en els casos en els que s'atorgui per un termini inferior a 12 mesos.
Als efectes d'ajornar i/o fraccionar deutes municipals, se sumaran tots els conceptes pendents de pagar a la data en la que es demani per a fixar els terminis d'abonament, tenint en compte que la seva aplicació respectarà l'antiguitat de cada concepte.

Documentació que cal aportar:

Instància de sol·licitud.


Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org