Ajuntament de Montcada i Reixac

Targeta de transport metropolità

PRESENCIAL OAC

Descripció: El carnet rosa metropolità i carnet rosa metropolità de tarifa reduïda, s'aplica a totes aquelles persones majors de 65 anys o persones amb un grau establert de disminució com a mínim del 33% (previ informe de l'ICASS o la Seguretat Social). L'adjudicació d'una modalitat o altra de carnet va en funció dels ingressos econòmics de la unitat familiar. Aquests ingressos es calculen de la següent manera: la suma de tots els ingressos de la unitat familiar i la divisió entre els seus membres i per les 14 pagues. Si els ingressos són inferiors al indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de l'any en que es demana el carnet, li correspondrà el Carnet Rosa Metropolità Si són superiors a l'IPREM, el carnet rosa metropolità de tarifa reduïda. S'exclouen totes aquelles persones que superin dos cops l'IPREM. Es consideren membres de la unitat familiar els 2 cònjuges i els fills menors de 18 anys. El carnet d'acompanyant el poden demanar totes aquelles persones que acreditin mitjançant un certificat de l'ICASS, la necessitat d'un acompanyant en els desplaçaments diaris en transport col·lectiu públic. Requisits: Tenir 65 anys o una disminució com a mínim del 33% (previ informe de l'ICASS ó la Seguretat Social). El carnet d'acompanyant el poden demanar totes aquelles persones que acrediten mitjançant un certificat de l'ICASS, la necessitat d'un acompanyant en els desplaçaments diaris en transport col·lectiu públic.

Documentació que cal aportar:

DNI (de l'interessat i del cònjuge).

Declaració de la Renda de l'any anterior. En cas que no s'hagués fet declaració de la renda, pel fet de no arribar al mínim anual establert per llei, l'Ajuntament farà signar una autorització a la persona interessada, per tal de poder demanar les seves dades fiscals a Hisenda.

Certificat del cobrament de la pensió de l'interessat, a més del certificat de cobrament de la pensió del cònjuge (ambdós certificats expedits per la Seguretat Social o l'ICASS).

En cas de disminució, s'adjuntarà certificat de disminució expedit per l'ICASS o la Seguretat Social. En cas de necessitar acompanyament, s'adjuntarà certificat expedit per l'ICASS, per poder obtenir el carnet d'acompanyant.

Certificat de convivència.

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org